Wat zegt de wet?

 

Koninklijk besluit

 

Het wetsontwerp is in 2019 gesneuveld in de Eerste Kamer. Voor de historie en om de gedachtegang van de overheid te documenteren laten we deze pagina staan.


Besluit:

houdende wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 in verband met het invoeren van een verbod op het voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking en in verband met de taak van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten voor de bestuursrechtelijke handhaving

Zo begint de wetswijziging op het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Hieronder volgen een aantal interessante citaten uit de toelichting.

  • Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het voornemen om met ingang van 1 januari 2024 een algeheel verbod in te voeren op het voorhanden hebben van asbesthoudende daken (hierna te noemen: verbod op asbestdaken)

  • (...) Het verbod heeft tot doel mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest te beschermen.

  • (...) Er is voor gekozen om in dit besluit geen asbest­houdende materialen toegepast als gevelbekleding te verbieden. Uit een inventarisatie uit 2012 blijkt dat asbest­houdende gevelbekleding niet alleen veel minder vaak voorkomt, maar in het algemeen ook veel minder verweerd is dan asbest­daken. Asbest­houdende gevel­bekleding is meestal anders van vorm, harder en voorzien van een beschermingslaag. Bovendien zorgt de wijze van toepassing ervoor dat gevelbekleding minder blootstaat aan het weer. Voor de incidentele gevallen waarin ook gevelbekleding ernstig is verweerd en verontreiniging van het milieu met asbestvezels veroorzaakt, kan de gemeente verwijdering gelasten op grond van de Woningwet of het Bouwbesluit 2012. De mate van verwering van asbesthoudende gevelbekleding is in het algemeen evenwel niet zodanig dat dit een algeheel verbod per 2024 rechtvaardigt. Asbesthoudende gevelbekleding is daarom buiten de reikwijdte van het verbod gelaten.

  • (...) In 2012 is een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) uitgevoerd naar het versneld verwijderen van asbestdaken en gevelpanelen. Deze MKBA is aangekondigd in de eerdergenoemde kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad. De belangrijkste conclusie van deze analyse was dat op basis van de toenmalige inzichten de kosten van een verbod per 2024 1,6 miljard bedragen ten opzichte van een (grotendeels) autonome vervanging tot 2044.

  • (...) Op dit moment is er nog ongeveer 120 miljoen m2 asbestdaken (en asbestgevelbekleding) aanwezig, waarvan 75% in de agrarische sector. Om te bereiken dat op 1 januari 2024 ook daadwerkelijk alle aanwezige asbestdaken zullen zijn verwijderd, is nodig dat tussen 2014 en 2024 gemiddeld 12 miljoen m² asbestdaken per jaar wordt verwijderd.

    Het verbod ziet uitsluitend op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest), en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Het gaat dus niet om asbesthoudende toepassingen in gebouwen.

  • (...) Bovendien zal de dreiging van bestuursrechtelijke maatregelen (besluit tot toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom) voor sommige eigenaren een aansporing zijn om niet tot 2024 te wachten met het verwijderen of laten verwijderen (indien de oppervlakte van het asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt) van zijn of haar verweerde asbestdak. In situaties van ernstige gevaarzetting zal de zorgplichtbepaling overigens ook strafrechtelijk kunnen worden gehandhaafd (door het Openbaar Ministerie), aangezien overtreding van artikel 1a van de Woningwet in de Wet op de economische delicten is aangemerkt als een economisch delict.

  • (...) Tot slot zullen eigenaren die hun gebouw (woning of ander bouwwerk) willen verkopen er verstandig aan doen om hun asbestdak voor 2024 te (laten) verwijderen, omdat de aanwezigheid van asbest bij verkoop als een verborgen gebrek kan worden gezien. De koper kan zich jegens de verkoper op dit gebrek beroepen. Met het verbod in het vooruitzicht zal een gebouw met een asbestdak naar verwachting moeilijker te verkopen zijn dan op dit moment het geval is.